Concurso Banco de Ideas Empresariales – Deja volar tus ideas

Concurso Banco de Ideas Empresariales – Deja volar tus ideas

Concurso Banco de Ideas Empresariales – Deja volar tus ideas

ENPRESA IDEIAK BILTZEKO EZKERRALDEKO ETA MEATZALDEKO 9. LEHIAKETA 2017
9ª EDICION CONCURSO BANCO DE IDEAS EMPRESARIALES MARGEN IZQUIERDA Y ZONA MINERA 2017
Hegan egin dezatela zure ideiek  /  Deja volar tus ideas

Aurreko urteetan bezala aurten ere abian jartzen da Lehiaketa hau, pertsona ekintzaileei eta eskualderako beharrezkoak diren enpresa ideia berriak dituztenei zuzenduta dagoena.

Como en ediciones anteriores se pone en marcha este Concurso, dirigido a premiar a las personas emprendedoras, con inquietudes y con ideas empresariales novedosas y necesarias para la comarca.

Honakoak dira Lehiaketa honen helburuak / Los objetivos de este Concurso son:

 • Hiritarrak kultura ekintzailera eta enpresa berriak sortzeko kulturara hurbiltzea.
 • Udalerrirako eta eskualderako beharrezkoak diren enpresa ideia berrien garapena bultzatzea.
 • Enpresaren kulturari laguntza eman eta zabaltzea zonaldeko pertsona ekintzaileen artean.
 • Enpresa sarearen ezagutza hobetzea herritarren artean.
 • Eskualdeak negozio aukera berriak sustatu eta bultzatzeko duen eginkizuna zabaltzea.
 • Acercar a la ciudadanía la cultura emprendedora y la creación de empresas.
 • Potenciar el desarrollo de ideas empresariales novedosas y necesarias para el municipio y la comarca.
 • Apoyar y difundir la cultura empresarial entre el colectivo de personas emprendedoras de la zona.
 • Mejorar el conocimiento del tejido empresarial por parte de la ciudadanía.
 • Difundir el papel de la comarca como promotora e impulsora de nuevas oportunidades de negocio.

Lehiaketa hau herritar guztiei zuzenduta dago, Behargintzak parte hartzen duen Ezkerraldeko eta Meatzetako udalerrietan erroldatuta egonik udalerrirako eta eskualderako beharrezkoak diren enpresa ideia berriak aurkezten dituzten banakakoei edo kideen %50 erroldatuta dituzten taldeei.

Este Concurso está dirigido a la ciudadanía en general, a título individual o en grupo, empadronada, al menos en un 50%, en alguno de los municipios pertenecientes a las Behargintzas participantes de la Margen Izquierda y Zona Minera, que presenten ideas empresariales novedosas y necesarias para el municipio y la comarca.

Lehiaketan parte-hartzeko baldintzak honakoak dira / Los requisitos para participar en este Concurso son sencillos:

 • Adin-nagusiak izatea.
 • Behargintzak parte hartzen duen Ezkerraldeko eta Meatzaldeko Udaletako batean erroldatuta egotea.
 • Enpresa Ideia bat izatea eta enpresa ideia horren gidoia egitea.
 • Ser mayor de edad.
 • Estar empadronado/a en uno de los Municipios de la Margen Izquierda y Zona Minera de las Behargintzas participantes.
 • Tener una Idea Empresarial y elaborar un guión con la idea empresarial.

Enpresa Ideia hori taldean aurkezten bada, pertsonen %50ek erroldatuta egon beharko du Behargintzak parte hartzen duen Ezkerraldeko eta Meatzetako udalerrietakoren batean.

En caso de presentar la Idea Empresarial como grupo, al menos el 50% de las personas deberán estar empadronadas en alguno de los municipios de la Margen Izquierda y Zona Minera de las Behargintzas participantes.

Saria jasotzen duten ideien jabetza parte hartzen duten Behargintzena izango da.

Las ideas premiadas se consideran propiedad de los Behargintzas participantes.

Sariak / Premios:

 • LEHEN SARIA / PRIMER PREMIO: 1.000 €
 • BIGARREN SARIA / SEGUNDO PREMIO: 800 €
 • HIRUGARREN SARIA / TERCER PREMIO: 700 €
 • TOKIKO 20 SARI / 20 PREMIOS LOCALES: Behargintza bakoitzeko 4 sari, bakoitza 300 €ko baliokoa / 4 premios por Behargintza, valorados cada uno en 300 €.

*Sarien ordainketa egiterakoan dagokion kenketa egingo da aplikatu beharreko legediaren arabera.

*A la hora del pago de premios se realizarán las retenciones oportunas según legislación de aplicación.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa / Documentación a presentar:

 • Parte-Hartzeko Eskabide Orria.
 • *NAN edo ANAren kopia
 • Enpresa ideiaren partaide bakoitzaren errolda ziurtagiria.
 • Enpresa ideiaren gidoia.
 • Legezko ordezkariaren izendatzea (adin gutxikoa bada tutore lana egiten duen pertsona bat egongo da).
 • Formulario de solicitud de participación
 • Fotocopia del D.N.I o N.I.E
 • Certificado de empadronamiento de cada integrante de la idea empresarial
 • Guión de la idea empresarial.
 • Designación del representante legal (En caso de ser menor de edad, habrá una persona que ejerza de tutora).

Balorazio-irizpideak / Criterios de valoración:

 • Enpresa ideiaren kreatibitatea.
 • Eskualdeko enpresa sarean ezartzeko dituen aukerak.
 • Ideiak ingurumenean izan dezakeen eragina.
 • Ideiak eskualdeko udalerriek dituzten beharrizan eta erronkekin duen lotura.
 • Creatividad de la idea empresarial.
 • Posibilidades de su implantación en el tejido empresarial de la comarca.
 • Las implicaciones medioambientales de la idea.
 • Vinculación de la idea con las necesidades y retos de los municipios de la comarca.

Aurkezteko epeak, tokia eta era / Plazos, lugar y forma de presentación:

Enpresa ideia aurkezteko epea 2017ko otsailaren 6an hasi zen eta apirilaren 21ean 13:00etan amaituko da parte hartzen duten pertsona erroldatuen udalerriko Behargintzan, eta hor eskatu ahal izango dira oinarriak, ideiaren gidoiaren eredua eta eskabidea egiteko orria.

El plazo para la presentación de la idea empresarial se inició el día 6 de febrero y finalizará el día 21 de abril de 2017 a las 13:00 horas en el Behargintza del municipio donde estén empadronados las personas participantes, donde además se podrán solicitar las bases, el modelo de guión de la idea y el formulario de solicitud.

Sestaoko Behargintza / Behargintza Sestao

Txabarri kalea, 20
Telf: 944721726
behargintza@sestao.eus

Dokumentazioa hemen ere jaitsi dezakezue / También podéis descargar la documentación aquí: